POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Zarząd II kadencji 2012-2016

Skład Zarządu II kadencji

Całokształtem działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego kieruje Zarząd.
W skład Zarządu II kadencji wchodzili:

prezes - prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

wiceprezesi: - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski

- prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz

- prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik

sekretarz - dr Marta Ordon

skarbnik - dr Paweł Środa

członkowie: - prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk

- prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek

- dr hab. Anna Tunia

Uchwała nr 15/2014

(zob. Uchwałę nr 57/2011


Uchwała nr 15/2014
Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

 

Na podstawie § 22 pkt 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:
 

§ 1.


W uchwale nr 57/2011 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa wyznaniowego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. W skład Komisji wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr Paweł A. Leszczyński, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.”
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)
Skarbnik – dr Paweł Środa (-)
Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Paweł Sobczyk (-)
Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek (-)
Członek Zarządu – dr Anna Tunia (-)

Uchwała nr 26/2014

(zob. Uchwałę nr 33/2015
 

Uchwała nr 26/2014

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 20 grudnia 2014 roku

w sprawie wydania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu 

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd wyraża wolę zorganizowania procesu przygotowania (dalej: proces przygotowawczy) zawartości tomu poświęconego prawu wyznaniowemu (dalej: tom), w ramach serii „Wielka Encyklopedia Prawa”, wydawanej przez Fundację Ubi societas, ibi ius.

2. Zarząd powołuje jednego z redaktorów naukowych reprezentujących PTPW w procesie przygotowawczym w osobie prof. ndzw. dr hab. Pawła Sobczyka (dalej: redaktor).

3. Redaktor przygotuje i przedłoży Zarządowi PTPW projekt umowy z Fundacją, o której mowa w ust. 1, szczegółowo określającej zasady współpracy przy wydaniu tomu, w tym zasady procesu przygotowawczego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

 

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek (-)

Członek Zarządu – dr Anna Tunia (-)

Uchwała nr 33/2015

(zob. Uchwałę nr 26/2014
 

Uchwała nr 33/2015

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 2 marca 2015 roku
w przedmiocie spraw redakcyjnych dotyczących wydania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd w nawiązaniu do uchwały nr 26/2014  w sprawie wydania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu powołuje ks. prof. Artura Mezglewskiego jako dodatkowego redaktora naukowego reprezentującego PTPW.

2. Zarząd powołuje Kolegium Redakcyjne tomu, o którym mowa w ust. 1 w składzie: ks. Artur Mezglewski, ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, ks. prof. nadzw. Dariusz Walencik, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.
 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)
Skarbnik – dr Paweł Środa (-)
Sekretarz – dr Marta Ordon (-)
Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.
 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), w trakcie którego dokonano wyboru Zarządu II kadencji a 3. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 23 kwietnia 2013 r. w miejscowości Myczków-Polańczyk (województwo podkarpackie), w trakcie którego zostało ono przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.
 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r. Zarząd ukonstytuował się w tej samej dacie w sposób następujący: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: dr Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.
 

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych, 1 grudnia 2012 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c (2. posiedzenie) oraz 23 kwietnia 2013 r. (3. posiedzenie) w Myczkowie-Polańczyku, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.
 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 3 osoby jako członków zwyczajnych. Ponadto przekwalifikowano jednego członka z nadzwyczajnego na zwyczajnego. Dnia 15 lipca 2012 r. zmarł mgr Aleksander Merker (1924-2012) - członek nadzwyczajny PTPW, zaś 1 sierpnia 2012 r. zmarł dr Jacek Dziobek-Romański (1963-2012) – członek zwyczajny PTPW. Obaj Zmarli zostali upamiętnieni na łamach periodyku „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (tom 5 z 2013 r.). Dnia 23 kwietnia 2013 r. członkami Towarzystwa jest 87 osób, w tym jest 77 członków zwyczajnych i 10 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:
1) 12. profesorów tytularnych;
2) 25. doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 20. profesorów nadzwyczajnych);
3) 42. doktorów;
4) 8. magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 37/50. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 5 z 2013 r.
 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu.
 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W dniach 17-20 maja 2012 r. w Krakowie odbyło się IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, zorganizowane przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierowany przez prof. zw. dr hab. Wacława Uruszczaka. Wydarzenie to dokonało się we współpracy z PTPW.

6.2. W trakcie IX OSPW nastąpiła publikacja 4. tomu periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW), który przygotowany został pod kierunkiem powołanego w marcu 2012 r. redaktora naczelnego w osobie prof. nadzw. dr. hab. Jana Krajczyńskiego.

6.3. PTPW było współorganizatorem odbytej dnia 16 listopada 2012 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Religia i etyka w edukacji publicznej, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Józefa Krukowskiego.

6.4. W okresie sprawozdawczym kontynuowane są prace nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Jako wydawcę tej pozycji przewidziano oficynę C.H. Beck. Redaktorem naczelnym tomu jest na mocy decyzji Zarządu PTPW prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski. Obecnie trwa kompletowanie brakujących haseł.

6.5. Z początkiem roku 2013 zainaugurowano serię wydawniczą publikacji zwartych Towarzystwa pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. Jako jej tom 1 wydano książkę pod redakcją Artura Mezglewskiego i Anny Tunia pt. Standardy bezstronności światopoglądowej władzy publicznej (ISBN 978-83-7702-556-7).

6.6. W marcu 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zleciło Towarzystwu wykonanie odpłatnej ekspertyzy na temat stanu prawnego dotyczącego rejestracji wspólnot religijnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powołani przez PTPW rzeczoznawcy przygotowali 79-stronicowe opracowanie pt. Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego).

6.7. Dnia 23 kwietnia 2013 r. przedstawiono Zarządowi PTPW 5. tom „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, który w szczególności zamieszcza część referatów wygłoszonych w trakcie V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowanego w dniach 26-27 września 2007 r. przez Wydział Prawa w Białymstoku. Tym samym, biorąc pod uwagę pozycje zwarte obejmujące referaty z innych Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego z lat 2003-2011, środowisko naukowe dysponuje materiałami z ośmiu pierwszych takich sympozjów.

6.8. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.
 

7. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo informuje o swojej działalności poprzez swoje czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl .
 

8. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Jej wyniki przedstawia sprawozdanie Komisji przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołane na dzień 23 kwietnia 2013 r
 

9. Podziękowanie

Kondycję naszego Stowarzyszenia należy ogólnie ocenić jako dobrą, o czym świadczy jego stan członkowski, prowadzone w jego ramach przedsięwzięcia naukowe oraz jego sytuacja finansowa. Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie formy wkładu w jego działalność.
 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 23 kwietnia 2013 r. w miejscowości Myczków – Polańczyk (województwo podkarpackie), a 6. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 14 maja 2014 r. w Lublinie, w wigilię XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego organizowanego przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r., tj.: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 22 września 2013 r. w Sromowcach Niżnych (4. posiedzenie), 26 marca 2014 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c (5. posiedzenie) oraz 14 maja 2014 r. (6. posiedzenie) w Lublinie, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

 

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 5 osób jako członków zwyczajnych i 1 jako członka nadzwyczajnego. Ponadto przekwalifikowano 2 członków z nadzwyczajnych na zwyczajnych. Dnia 14 maja 2014 r. członkami Towarzystwa są 93 osoby, w tym jest 84 członków zwyczajnych i 9 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 12 profesorów tytularnych;

2) 29 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 24. profesorów nadzwyczajnych);

3) 44 doktorów;

4) 8 magistrów. 

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 41/52. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 5 z 2013 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować niezadawalającą wciąż ściągalność składek członkowskich.

  

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniach 23-25 kwietnia 2013 r. w Myczkowie k. Polańczyka w województwie podkarpackim X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, zorganizowane przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum był ks. dr hab. Piotr Steczkowski, członek PTPW i pracownik tegoż Zakładu. Cieszy ciągłe zainteresowanie OSPW, zarówno ze strony prelegentów i słuchaczy, jak i potencjalnych organizatorów. Świadczy o tym lista referatów zgłoszonych podczas ostatniego jak i kolejnego czyli XI OSPW. Obecnie Zarząd jest w posiadaniu 3 zgłoszeń ze strony różnych ośrodków akademickich wyrażających gotowość urządzenia kolejnych takich zjazdów naukowych w nadchodzących latach.

 

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. przedstawiciele Zarządu zawarli umowę o kolportaż pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW. Przedmiotem umowy jest wprowadzenie do szerokiego obrotu księgarskiego wszystkich wydanych dotychczas tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” i ma na celu większą promocję czasopisma za pośrednictwem portalu Academicon.pl.

Należy odnotować, iż na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie został złożony wniosek o rejestrację czasopisma naukowego wydawanego przez PTPW. Postanowieniem Sądu z dnia 4 września 2013 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr 1306.

Istotnym faktem było wpisanie czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 pkt. Uwzględnienie naszego periodyku na liście ministerialnej daje szansę na dalszy rozwój pisma i zachęca do starań o wyższą kategoryzację.

Obecnie finalizowane są prace redakcyjne nad tomem 6 „Przeglądu”.

 

6.3. PTPW było reprezentowane na I Kongresie Towarzystw Naukowych, który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 września 2013 r.  W Kongresie zorganizowanym m.in. przez PAN i PAU pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, udział wzięło ponad 160 przedstawicieli 103 towarzystw i stowarzyszeń naukowych oraz naukowo-zawodowych. W trakcie Kongresu prezes PTPW wygłosił referat prezentujący działalność i dorobek Towarzystwa.

 

6.4. W dniach 22-24 września 2013 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem PTPW zorganizowało konferencję naukową pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej. Wydarzenie to koordynowali: dr Anna Tunia i dr Marek Bielecki, członkowie PTPW i pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL. Należy zauważyć, że była to druga własna konferencja Towarzystwa w bieżącej kadencji. Projektowana jest kolejna jesienią br. Staje się powoli dobrą tradycją organizowanie lub współorganizowanie przez PTPW dwóch spotkań naukowych co roku: OSPW na wiosnę i mniejszej konferencji w drugiej części roku.

 

6.5. Na przełomie roku 2013 i 2014 r. wydana została publikacja pt. „Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć”, pod red. prof. Artura Mezglewskiego (Warszawa 2014). Leksykon przygotowany pod auspicjami PTPW ukazał się nakładem prestiżowego Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. w serii „Leksykony prawnicze”. W przygotowaniu dzieła uczestniczyło 40 autorów będących wybitnymi przedstawicielami nauki prawa wyznaniowego w Polsce i reprezentujących 14 krajowych ośrodków naukowych.

 

6.6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest dobra i pożyteczna dla Towarzystwa bliska współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczonego obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na ręce P. Dyrektora Józefa Różańskiego pragniemy złożyć podziękowania za owocne kontakty z kierowaną przez niego jednostką.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w naszą wspólną organizację. 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 15 maja 2014 r. do 2 marca 2015 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 15 maja 2014 r. do 2 marca 2015 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 14 maja 2014 r. w Lublinie, a 8. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 2 marca 2015 r. w Popowie, w pierwszym dniu sympozjum naukowego pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r., tj.: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: prof. nadzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 2 posiedzenia, w dniach: 20 grudnia 2014 r. (7. posiedzenie) w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c oraz 2 marca 2015 r. (8. posiedzenie) w Popowie, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 2 osoby jako członków zwyczajnych a 1 osoba zrezygnowała z członkostwa. Dnia 2 marca 2015 r. członkami Towarzystwa są 94 osoby, w tym jest 85 członków zwyczajnych i 9 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 14 profesorów tytularnych;

2) 30 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 23 profesorów nadzwyczajnych);

3) 42 doktorów;

4) 8 magistrów. 

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 44/50. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 6 z 2014 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować znaczącą poprawę – w porównaniu z uprzednim okresem sprawozdawczym – ściągalności składek. Zawdzięczamy to działaniom, które z upoważnienia Zarządu przeprowadził ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniach 15-16 maja 2014 r. w Lublinie XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum był ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz. Cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem i szeroką skalą podejmowanych zagadnień. W kolejne sympozja angażują się osoby inicjujące swe związki z naszym Towarzystwem i środowiskiem specjalistów prawa wyznaniowego, co jest istotnym, satysfakcjonującym faktem.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W lutym 2015 r. nastąpiła publikacja tomu 6. „Przeglądu”. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, zarówno ten tom jak i wszystkie poprzednie są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych, gdzie przyznano mu 1 pkt (zob. komunikat MNiSW z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych). Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3.07 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w październiku 2014 r.). Index Copernicus jest jedną z baz referencyjnych wymienionych w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

6.3. Zarząd z zadowoleniem przyjął propozycję włączenia się przez PTPW w przygotowanie tomu z zakresu prawa wyznaniowego w prestiżowej „Wielkiej Encyklopedii Prawa”. Trwają prace koncepcyjne nad tym dziełem. Wśród jego założeń występuje zasada włączenia w to przedsięwzięcie jak najszerszego grona specjalistów prawa wyznaniowego. Omawiany tom ma być kolejnym krokiem w encyklopedycznym ujmowaniu zagadnień prawa wyznaniowego przez nasze środowisko, w nawiązaniu do wydanego w roku 2014 „Leksykonu prawa wyznaniowego” w Wydawnictwie C.H. Beck. Publikację prawno-wyznaniowego tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” planuje się najwcześniej w roku 2016.

6.4. Zarząd wyraził gotowość współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie organizowania olimpiady prawa wyznaniowego. Zarząd pragnie również wrócić do idei organizowania konkursu na najlepsze prace magisterskie z prawa wyznaniowego.

6.5. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest dobra i pożyteczna dla Towarzystwa bliska współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Na ręce P. Dyrektora Józefa Różańskiego pragniemy złożyć podziękowania za owocne kontakty z kierowaną przez niego jednostką oraz za przyczynienie się do złożenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wniosków o odznaczenia państwowe dla działaczy PTPW, które zostały nadane przez Prezydenta RP w 2014 r.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w naszą wspólną organizację. 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 2 marca 2015 r. w Popowie, a 11. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej, w pierwszym dniu XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r., tj.: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr hab. Anna Tunia.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 14 września 2015 r. (9. posiedzenie) w Zabużu, 2 kwietnia 2016 r. (10. posiedzenie) w Lublinie oraz 17 maja 2016 r. (11. posiedzenie) w Pokrzywnej, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 2 osoby jako członków zwyczajnych a 1 osoba zmarła. Dnia 17 maja 2016 r. członkami Towarzystwa jest 95 osób, w tym jest 87 członków zwyczajnych i 8 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 15 profesorów tytularnych;

2) 34 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 26 profesorów nadzwyczajnych);

3) 39 doktorów;

4) 7 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 49/46. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 8 z 2016 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować znaczącą poprawę – w porównaniu z uprzednim okresem sprawozdawczym – ściągalności składek. Zawdzięczamy to działaniom, które z upoważnienia Zarządu przeprowadził ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniach 14-16 września 2015 r. w Zabużu (woj. mazowieckie) XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, zorganizowane przez Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum był dr Konrad Walczuk.

6.2. PTPW było współorganizatorem dwóch konferencji naukowych: a) zorganizowanej w dniach 2-4 marca 2015 r. w Popowie wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej konferencji pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, i b) zorganizowanej w dniach 9-10 kwietnia 2015 r. w Jastrzębiej Górze wspólnie z Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego konferencji pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej.

6.3. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

We wrześniu 2015 r. nastąpiła publikacja tomu 7/2015 „Przeglądu”, zaś w ostatnich dniach ukazał się tom 8/2016. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych za publikację w tym czasopiśmie przyznano 8 pkt. Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 43,8 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w listopadzie 2015 r.). Ponadto, do systemu POL-index zostały wprowadzone pełne rekordy bibliograficzne wszystkich opublikowanych w „Przeglądzie” artykułów. Na podstawie danych wprowadzonych do tej Polskiej Bazy Cytowań POL-index, przy kolejnej ocenie czasopism dokonywanej przez MNiSW w 2017 r., planowane jest wyliczanie Polskiego Współczynnika Wpływu, który będzie pierwszym polskim indeksem cytowań pozwalającym mierzyć siłę oddziaływania poszczególnych tytułów.

6.4. W grudniu 2015 r. ukazał się kolejny tom w serii wydawniczej publikacji zwartych Towarzystwa pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. Jako jej tom 2 wydano monografię obejmującą materiały XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, które odbyło się w Lublinie w 2014 r. Publikacja pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384, ISBN 978-83-8061-133-7 (Wydawnictwo KUL) i ISBN 978-83-928722-8-3 (PTPW).

6.5. Zarząd z zadowoleniem przyjął propozycję włączenia się przez PTPW w przygotowanie tomu z zakresu prawa wyznaniowego w prestiżowej „Wielkiej Encyklopedii Prawa” (WEP). Aktualnie trwają prace nad tym dziełem, podpisana została umowa wydawnicza z Fundacją „Ubi societas, ibi ius”, która jest wydawcą WEP. Decyzje związane z wyborem haseł i ich autorów podejmowane są w ramach wyłonionego Kolegium Redakcyjnego tomu WEP. Omawiany tom ma być kolejnym krokiem w encyklopedycznym ujmowaniu zagadnień prawa wyznaniowego przez nasze środowisko, w nawiązaniu do wydanego w 2014 r. „Leksykonu prawa wyznaniowego” Wydawnictwa C.H. Beck. Publikację prawno-wyznaniowego tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” planuje się najwcześniej w roku 2017.

6.6. Zarząd podjął współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie zorganizowania Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyznaniowym. Współorganizatorem konkursu jest także minister właściwy do spraw wyznań religijnych. Konkurs odbędzie się w listopadzie 2016 r. Zarząd pragnie również wrócić do idei organizowania konkursu na najlepsze prace magisterskie z prawa wyznaniowego.

6.7. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Wspólpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest dobra i pożyteczna dla Towarzystwa bliska współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za lata 2012-2016

Sprawozdanie obejmuje cały okres II kadencji władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) za lata 2012-2016 i zawiera podstawowe dane o działalności PTPW w tym przedziale czasowym. Informacje szczegółowe zawarte są w sprawozdaniach za poszczególne okresy między Walnymi Zgromadzeniami Członków oraz w dokumentacji Towarzystwa, m.in. publikowanej na łamach „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte uchwałą Zarządu PTPW dnia 17 maja 2016 r.

Zarząd II kadencji został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 8 marca 2012 r.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przyjęto następujące daty graniczne sprawozdania: 22 czerwca 2012 r. (początek II kadencji) i 17 maja 2016 r. (ostatnie posiedzenie Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 17 maja 2016 r.).

 

2. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej PTPW 

Od początku kadencji Zarząd posiadał następujący 10-osobowy skład: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Paweł Środa (skarbnik), dr Marta Ordon (sekretarz), członkowie: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek i dr hab. Anna Tunia (stopnie i tytuły naukowe podane w stanie z 17 maja 2016 r.). Wszystkie czynności związane z prowadzeniem spraw w Zarządzie, jego członkowie wykonywali bez pobierania wynagrodzenia. Siedziba Towarzystwa, a tym samym i Zarządu, w całym okresie sprawozdawczym mieściła się w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zarząd wyraża wdzięczność Kierownikowi Katedry prof. ndzw. dr. hab. Piotrowi Staniszowi i Władzom Uczelni za okazywaną od blisko 8 lat gościnność.

Skład Komisji Rewizyjnej w całym okresie sprawozdawczym pozostawał niezmienny: dr Andrzej Czohara (przewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (wiceprzewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (sekretarz); członkowie: prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski i dr Konrad Walczuk.

Rada Programowa PTPW u końca II kadencji Zarządu przedstawia się następująco (w porządku alfabetycznym nazwisk): prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. ndzw. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

  

3. Posiedzenia Zarządu 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 11. protokołowanych posiedzeń, urządzanych w różnych miejscach kraju. W tym czasie podjął 41 uchwał. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą sekretarza Zarządu, dr Marty Ordon.

 

4. Stan członkowski

Na koniec I kadencji Towarzystwo liczyło 86 członków, w tym 74 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych. W okresie II kadencji przyjęto 13 osób, 3 osoby zmarły, 1 zrezygnowała z członkostwa, nikogo członkostwa nie pozbawiono. W dacie 17 maja 2016 r. członkami PTPW jest 95 osób, w tym jest 87 członków zwyczajnych i 8 członków nadzwyczajnych. Wśród członków jest: 15 profesorów tytularnych, 34 osoby legitymują się stopniem doktora habilitowanego (w tym 26 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego) oraz 46 osób jest bez stopnia doktora habilitowanego (w tym 39 doktorów). Na podkreślenie zasługuje, że Towarzystwo skupia olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Towarzystwo jest finansowane głównie ze składek członkowskich.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza 

Wśród najważniejszych dokonań naukowych i wydawniczych PTPW wyliczyć należy koordynowanie organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 5 takich sympozjów połączonych ze zjazdami katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego: IX w maju 2012 r. w Krakowie (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), X w kwietniu 2013 r. w Myczkowie (organizator: Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego), XI w maju 2014 r. w Lublinie (organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), XII we wrześniu 2015 r. (organizator: Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach) i trwające obecnie (maj 2016 r.) XIII, zorganizowane przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto PTPW zorganizowało (lub współorganizowało) cztery inne konferencje naukowe: w listopadzie 2012 r. w Warszawie, we wrześniu 2013 r. w Sromowcach Niżnych, w marcu 2015 r. w Popowie i w kwietniu 2015 r. w Jastrzębiej Górze.

Od 2010 roku Towarzystwo pozostaje członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie.

Od 2009 r. PTPW jest wydawcą periodyku naukowego „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). Do roku 2016 włącznie ukazało się 8 tomów: tom 1 pod redakcją prof. ndzw. dr. hab. Piotra Stanisza, tomy 2 i 3 pod redakcja prof. ndzw. dr. hab. Dariusza Walencika. Redaktorem naczelnym począwszy od tomu 4 jest prof. ndzw. dr. hab. Jan Krajczyński. Poszczególne tomy zawierają w szczególności rozprawy naukowe, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię, inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego oraz kronikę działalności PTPW. Na łamach PPW publikowane są także uaktualnione listy członków Towarzystwa. Wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line”. Należy podkreślić, iż periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych – w wykazie z 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 (jeden) pkt, zaś w aktualnym wykazie z 18 grudnia 2015 r. uzyskał 8 (osiem) pkt.

W 2013 r. zainaugurowano serię wydawniczą publikacji zwartych Towarzystwa pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. W 2013 r. ukazał się tom 1 pt. Standardy bezstronności światopoglądowej władzy publicznej, zaś w 2015 r. wydano tom 2 pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii.

W 2014 r. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w serii „Leksykony prawnicze” Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć.

Istotnym uzupełnieniem działalności wydawniczej jest na bieżąco aktualizowana i bogata treściowo witryna internetowa Towarzystwa (www.ptpw.pl) zarządzana przez prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka i dr Martę Ordon.

 

7. Współpraca z organami władzy publicznej 

W kończącej się kadencji Towarzystwo prowadziło owocną współpracę z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).

 

8. Kontrola działań Zarządu

Zarząd podlegał bieżącej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PTPW oraz otrzymywał coroczne skwitowania ze strony Walnego Zgromadzenia Członków.

 

9. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, szczególnie zaś gronu czołowych autorytetów polskiego prawa wyznaniowego, w szczególności skupionemu w Radzie Programowej PTPW, za zaangażowanie w rozwój Towarzystwa. 

 

Komunikat z 1. posiedzenia

Protokół

z aktu ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji dokonanego dnia 8 marca 2012 r.

 W dniu 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie) nastąpił akt ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016), wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 8 marca 2012 r. w składzie: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Paweł Środa, dr Anna Tunia, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.
W wyniku głosowania jednomyślnie dokonano następującego obsadzenia stanowisk w Zarządzie:

Prezes - prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński;

Wiceprezes - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski;

Wiceprezes - prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz;

Wiceprezes – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik;

Sekretarz – dr Marta Ordon;

Skarbnik – dr Paweł Środa;

Członek - dr Paweł Sobczyk;

Członek – prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek;

Członek – dr Anna Tunia.

Stwierdzono, iż Zarząd nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu PTPW I kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2012 r.
Na tym posiedzenie zamknięto.

 

Sromowce Niżne nad Dunajcem, 8 marca 2012 r.

Komunikat z 2. posiedzenia

Komunikat

z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Drugie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 1 grudnia 2012 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, przy ul. Miodowej 21c. Posiedzenie zostało sklasyfikowane jako drugie w obecnej kadencji Zarządu, ponieważ pierwszym było posiedzenie odbyte w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem w dniu 8 marca 2012 r., na którym ukonstytuował się Zarząd II kadencji.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zapoznał się z informacją, iż Sąd Rejonowy w Lublinie postanowieniem z dnia 7 września 2012 r. zdecydował o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego danych o składzie władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wybranych na lata 2012-2016 w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTPW w dniu 8 marca 2012 r.

2. Zarząd przyjął informację o śmierci dwóch członków Towarzystwa w 2012 r. Mgr Aleksander Merker zmarł 15 lipca, a dr Jacek Dziobek-Romański - 1 sierpnia 2012 r. Zarząd zdecydował o upamiętnieniu ich postaci w nekrologach zamieszczonych w najbliższym numerze „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył trzy wnioski dotyczące członkostwa w PTPW. Jeden z nich dotyczył zmiany charakteru członkostwa (z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego), zaś dwa – przyjęcia nowych członków. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 86 członków (76 członków zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych).

4. Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW (WZ). Odbędzie się ono 23 kwietnia 2013 r., w przeddzień obrad X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 18.00 oraz II termin – o godz. 19.00. Miejscem WZ będzie Hotel EwKa w miejscowości Myczków k. Polańczyka. Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem WZ.

5. Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Redaktor naukowy publikacji poinformował, że zebrana została już przytłaczająca większość materiałów oraz czynione są starania, by usunąć istniejące luki.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Warszawa – Lublin, 31 grudnia 2012 r.

 

Komunikat z 3. posiedzenia

Komunikat

z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Trzecie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 roku w miejscowości Myczków - Polańczyk, w przeddzień obrad X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący członkostwa w PTPW i przyjął jedną osobę w charakterze członka zwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 87 członków (77 członków zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r., celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd II kadencji>sprawozdania)

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zgodnie z informacją Skarbnika nadal dużym problemem w utrzymaniu płynności finansowej PTPW jest niska ściągalność składek członkowskich. Pomimo zwrócenia się do członków Towarzystwa zalegających z płatnością z prośbą o uregulowanie zobowiązań, wielu z nich wciąż nie odpowiedziało na wezwanie do usunięcia zaległości. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2013 celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Planowane przychody Towarzystwa w tym okresie to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 8500 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa Przegląd Prawa Wyznaniowego, opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej PTPW (serwer, domena www) i członkostwem w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenie korespondencji, opłaty bankowe itp.).

3. Zarząd przyjął informację o zainaugurowaniu z początkiem 2013 roku serii wydawniczej obejmującej publikacje zwarte PTPW pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. Jako tom 1. w serii ukazała się monografia pod redakcją Artura Mezglewskiego i Anny Tunia pt. „Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych”, obejmująca materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez PTPW w dniach 7-9 marca 2012 r.

4. Zarząd przyjął informację o przygotowaniu przez PTPW na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji ekspertyzy nt. rejestracji wspólnot religijnych w wybranych państwach członkowskich UE („Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską, wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego”). Powołani przez PTPW rzeczoznawcy przeprowadzili zarówno analizę sytuacji prawnej w przedmiotowym zakresie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (analizą objęto 16 państw, m.in.: Austrię, Bułgarię, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Rumunię, Słowację, Szwecję i Węgry), jak i sformułowali wnioski ogólne płynące ze zgromadzonego materiału.

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie organizacji w dniach 25-27 września 2013 r. konferencji naukowej pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”. Koordynatorami jej organizacji będą dr Anna Tunia i dr Marek Bielecki.

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia organizacji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w maju 2014 roku Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koordynatorem organizacji Sympozjum jest dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

7. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się tomu 5/2013 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma.

 

Informacja Sekretarza PTPW o zasadach dystrybucji tomu 5 Przeglądu Prawa Wyznaniowego

Osoby zainteresowane Przeglądem Prawa Wyznaniowego uprzejmie informujemy, że aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem periodyku określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów, tzn. w sytuacji kumulacji tytułów, osoba może otrzymać maksymalnie 2 bezpłatne egzemplarze czasopisma. Działania związane z dystrybucją PPW koordynują dr Paweł Sobczyk (z-ca Redaktora Naczelnego PPW) oraz dr Paweł Środa (Skarbnik PTPW - z uwagi na fakt, iż posiada on aktualne informacje nt. opłaconych składek członkowskich). 

Uprzejmie przypominamy adres i nr rachunku bankowego, na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin; Kredyt Bank S.A. O/Lublin   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000. Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do dr. Pawła Sobczyka w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa. Bardzo przepraszamy, ale z uwagi na koszty przesyłki, które w ogólnym budżecie PTPW stanowiłyby znaczący wydatek, Redakcja Przeglądu czy Zarząd PTPW nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom Naszego Towarzystwa egzemplarzy każdego tomu. Przeglądy będzie można również odebrać podczas kolejnych sympozjów organizowanych przez lub pod egidą Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Uprzejmie przypominamy także, iż w związku z podpisaną umową licencyjną między Wolters Kluwer Polska a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego, wszystkie tomy PPW umieszczone są w wersji elektronicznej w czytelni czasopism prawniczych („LEX Czasopisma on-line”). Najnowszy tom 5 wkrótce również będzie tam dostępny.

Osoby zainteresowane zakupieniem egzemplarzy Przeglądu prosimy o kontakt z z-cą Redaktora Naczelnego dr. Pawłem Sobczykiem. Cena egz. wynosi 40 PLN.

  

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Myczków - Lublin, 10 maja 2013 r.

Komunikat z 4. posiedzenia

Komunikat

z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Czwarte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 22 września 2013 roku w miejscowości Sromowce Niżne nad Dunajcem (województwo małopolskie), w pierwszym dniu zorganizowanej przez PTPW konferencji naukowej pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył 4 wnioski dotyczące członkostwa w PTPW i przyjął trzech kandydatów na członków zwyczajnych oraz jedną osobę w charakterze członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 91 członków (80 członków zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął informację o udziale Prezesa - prof. nadzw. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego w I Kongresie Towarzystw Naukowych, który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 września 2013 r.  W Kongresie zorganizowanym m.in. przez PAN i PAU pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, udział wzięło ponad 160 przedstawicieli 103 towarzystw i stowarzyszeń naukowych oraz naukowo-zawodowych. W trakcie Kongresu TJZ wygłosił referat prezentujący działalność i dorobek PTPW.

3. Zarząd zapoznał się z bieżącą działalnością redakcji czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Z-ca redaktora naczelnego PPW, dr Paweł Sobczyk poinformował o złożeniu - zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych - ankiety aplikacyjnej PPW celem uzyskania wpisu na listę czasopism punktowanych. Ponadto redakcja PPW na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), złożyła w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek o rejestrację czasopisma. Postanowieniem Sądu wydanym w dniu 4 września 2013 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr 1306.

4. Zarząd przyjął informację o zawarciu w dniu 26 sierpnia 2013 r. umowy o kolportaż pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW. Podpisana umowa umożliwi wprowadzenie do sprzedaży wszystkich wydanych dotychczas tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” oraz wpłynie na szerszą promocję czasopisma za pośrednictwem portalu Academicon.pl.

5. Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Redaktor naukowy publikacji - prof. dr hab. Artur Mezglewski poinformował, że aktualnie teksty zostały skierowane do korekty autorskiej.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sromowce Niżne - Lublin, 28 września 2013 r.

 

Komunikat z 5. posiedzenia

Komunikat
z 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji


Piąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 26 marca 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Miodowej 21c.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył 4 wnioski w sprawach członkostwa w PTPW. Dwa z nich dotyczyły przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, dwa – zmiany charakteru członkostwa z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, w związku z uzyskaniem przez zainteresowanych stopnia doktora. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 93 członków (84 członków zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych).

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PTPW (WZCz) na dzień 14 maja 2014 r. Odbędzie się ono w pierwszym dniu XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączonego ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 18.00 oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) II termin – o godz. 19.00. Miejscem WZCz będzie „Dom na Podwalu” w Lublinie przy ul. Podwale 15.

3. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się z początkiem 2014 r. publikacji pt. „Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć”, pod red. Artura Mezglewskiego. Leksykon przygotowany pod auspicjami PTPW ukazał się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. w serii „Leksykony prawnicze”. Hasła w Leksykonie zostały ujęte w taki sposób, aby dawały ogólny obraz całości zagadnień prawno-wyznaniowych. W ich opracowaniu udział wzięło 40 autorów będących wybitnymi przedstawicielami nauki prawa wyznaniowego w Polsce i reprezentujących 14 krajowych ośrodków naukowych

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozszerzenia składu powołanej w dn. 19 maja 2011 r. Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Aktualnie w skład Komisji wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

5. Zarząd zapoznał się z bieżącą działalnością redakcji czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” oraz przyjął informację o wpisaniu PPW na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 pkt.
Przypominamy również, że wszystkie dotychczas wydane tomy „Przeglądu” są dostępne w sprzedaży poprzez internetową Księgarnię Naukową Academicon (jej adres to: http://ksiegarnia.academicon.pl/).

6. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2013, celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zgodnie z informacją Skarbnika nadal dużym problemem w utrzymaniu płynności finansowej PTPW jest niska ściągalność składek członkowskich. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2014. Planowane przychody Towarzystwa w tym roku to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 5000 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, opłaty związane z członkostwem PTPW w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenia korespondencji, opłaty bankowe, koszt utrzymania strony internetowej PTPW – serwer i domena www, itp.).


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Warszawa - Lublin, 30 kwietnia 2014 r.

Komunikat z 6. posiedzenia

 Komunikat

z 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Szóste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 14 maja 2014 roku w Lublinie, przy ul. Podwale 15, w przededniu inauguracji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r., celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd II kadencji>sprawozdania)

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie organizacji OSPW w dwóch kolejnych latach. Obowiązki organizatora XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wiosną 2015 r. przyznano Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, koordynatorem organizacji tego Sympozjum czyniąc prof. zw. dr. hab. Ryszarda M. Małajnego, zaś organizację XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wiosną 2016 r. Zarząd powierzył Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, koordynatorem organizacji tego Sympozjum został dr Konrad Walczuk.

3. Zarząd przedyskutował zgłoszony wniosek dotyczący stosowania § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW. Przewiduje on utratę członkostwa na skutek skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej. W związku z tym, że zaleganie z płatnością składek przez niektórych członków powoduje narastające trudności z utrzymaniem płynności finansowej Towarzystwa i terminowym opłacaniem faktur np. za wydanie kolejnych tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, Zarząd zdecydował o podjęciu działań przewidzianych we wspomnianym paragrafie Statutu. Przygotowane zostaną pisemne wezwania do opłacenia składek i wysłane do osób, które - zgodnie z informacją uzyskaną od Skarbnika PTPW prowadzącego odpowiednią ewidencję, zalegają z płatnością.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Lublin, 20 czerwca 2014 r.

Komunikat z 7. posiedzenia

Komunikat

z 7. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

 

Siódme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 20 grudnia 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przy ul. Miodowej 21c.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 95 członków (86 członków zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych).

2. Zarząd powierzył organizację XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego we wrześniu 2015 r. Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Koordynatorem organizacji tego Sympozjum został dr Konrad Walczuk.

3. Podjęto decyzję o współorganizacji przez PTPW i Centralny Zarząd Służby Więziennej ogólnopolskiego sympozjum naukowego pt. „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”. Sympozjum odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie k. Serocka w dniach 2-4 marca 2015 r. Jego koordynatorem z ramienia PTPW jest dr Jerzy Nikołajew.

4. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Członków PTPW na dzień 2 marca 2015 r. Zgodnie z §18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: godz. 17.30 – I termin oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) godz. 18.30 – II termin. Miejsce obrad – Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie k. Serocka. Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem WZCz.

5. Zarząd podjął decyzję o włączeniu się PTPW w proces przygotowania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu. WEP wydawana jest przez Fundację Ubi societas, ibi ius. Redaktorem naczelnym serii jest prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst. Zarząd powołał prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka na jednego z redaktorów naukowych reprezentujących PTPW w procesie przygotowania tomu, zobowiązując go do opracowania i przedłożenia Zarządowi projektu umowy z wydawcą, szczegółowo określającej zasady współpracy przy wydaniu publikacji.

6. Podjęto decyzję o współorganizacji przez PTPW i Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego sympozjum naukowego pt. „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”. Sympozjum odbędzie się w Jastrzębiej Górze w dniach 9-12 kwietnia 2015 r., a jego koordynatorem jest prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik.

7. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW – dr. Pawła Środy na temat stanu finansów PTPW. Po raz kolejny zwrócił on uwagę na zaleganie z płatnością składek przez niektórych członków Towarzystwa, co powoduje narastające trudności z utrzymaniem płynności finansowej PTPW i terminowym opłacaniem faktur np. za wydanie kolejnych tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Biorący udział w 7. posiedzeniu Zarządu przedstawiciele Komisji Rewizyjnej PTPW przypomnieli, że KR w swoich corocznych sprawozdaniach z kontroli już dwukrotnie wezwała Zarząd do podjęcia zdecydowanych kroków w tej sprawie, w szczególności zastosowania § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW. Przewiduje on utratę członkostwa na skutek skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat. Zarząd jednomyślnie podjął uchwalę, w której zdecydował o wystąpieniu do wszystkich członków PTPW zalegających z płatnością składek z pisemnym wezwaniem do ich uregulowania. Pełnomocnikiem Zarządu ds. uregulowania zaległości w zakresie składek członkowskich ustanowiony został prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski.

8. Zarząd podjął decyzję o wspólnej organizacji przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Prawa Wyznaniowego. Szczegółowe warunki współpracy obu stron przy organizacji konkursu określi umowa podpisana przez statutowych przedstawicieli PTPW i Uniwersytetu Opolskiego.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Warszawa – Lublin, 31 grudnia 2014 r. 

 

Komunikat z 8. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 8. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Ósme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 17 listopada 2009 r. w Lublinie, w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1. 

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco. 

1. Zarząd przyjął rezygnację prof. nadzw. dr. hab. Piotra Stanisza ze stanowiska Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” wyrażając mu serdeczne podziękowanie za kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego przy tworzeniu tomu 1 PPW. Na stanowisko Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” Zarząd powołał dr. hab. Dariusza Walencika, jednocześnie przyjmując jego rezygnację ze stanowiska Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. W skład Kolegium Redakcyjnego powołano dr Martę Ordon, której powierzono stanowisko Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. 

2. W związku z wpływającymi do Zarządu wnioskami w sprawie rozpropagowywania wśród członków PTPW informacji o organizowanych konferencjach Zarząd zdecydował, iż PTPW będzie propagować konferencje z zakresu prawa wyznaniowego, jeśli Towarzystwo zostanie o nich poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem. Do propagowania konferencji wystarczy umieszczenie informacji o niej na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl). Decyzję o propagowaniu konferencji podejmuje Sekretarz Zarządu po konsultacji z Prezesem i jednym z Wiceprezesów oraz w przypadku umieszczenia informacji na stronie www - Przewodniczącym Redakcji Witryny Internetowej.

 
Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

 

Lublin, 10 grudnia 2009 r.

Komunikat z 9. posiedzenia


Komunikat

z 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji 

 

Dziewiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 14 września 2015 roku w Zabużu (woj. mazowieckie), w pierwszym dniu obrad XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 96 członków (87 członków zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych).

2. Zarząd powierzył organizację XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wiosną 2016 r. Zakładowi Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Koordynatorem wydarzenia został prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik.

3. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się tomu 7/2015 Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma. Redakcja poinformowała także o zgłoszeniu czasopisma do ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzanej przez MNiSW. 

Informacja Sekretarza PTPW

o zasadach dystrybucji tomu 7 Przeglądu Prawa Wyznaniowego

Osoby zainteresowane Przeglądem Prawa Wyznaniowego uprzejmie informujemy, że aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem periodyku określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów, tzn. w sytuacji kumulacji tytułów, osoba może otrzymać maksymalnie 2 bezpłatne egzemplarze czasopisma. Działania związane z dystrybucją PPW koordynuje prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (z-ca Redaktora Naczelnego PPW). 

Uprzejmie przypominamy adres i nr rachunku bankowego, na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin;  Bank Zachodni WBK 94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 (wysokość składek ustaliła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. - roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych PTPW wynosi 100 (sto) PLN, a dla członków nadzwyczajnych - 50 (pięćdziesiąt) PLN. Kontakt ze Skarbnikiem PTPW - dr. Pawłem Środą, celem ustalenia wysokości zaległości w płatności składek członkowskich, to: pawelsroda@o2.pl). Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka, bądź do prof. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego w ChAT w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa. Bardzo przepraszamy, ale z uwagi na koszty przesyłki, które w ogólnym budżecie PTPW stanowiłyby znaczący wydatek, Redakcja Przeglądu czy Zarząd PTPW nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom Naszego Towarzystwa egzemplarzy każdego tomu. Przeglądy będzie można również odebrać podczas kolejnych sympozjów organizowanych przez lub pod egidą Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Uprzejmie przypominamy także, iż w związku z podpisaną umową licencyjną między Wolters Kluwer Polska a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” oraz systemie informacji prawnej LEX prowadzonych przez to Wydawnictwo.

Osoby zainteresowane zakupem egzemplarzy Przeglądu informujemy, że zarówno ten tom jak i wszystkie poprzednie są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl (pod adresem: http://ksiegarnia.academicon.pl/ )

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

 

Zabuże – Lublin, 31 października 2015 r.

 

Komunikat z 10. posiedzenia

Komunikat

z 10. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

 

Dziesiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 2 kwietnia 2016 roku w Lublinie, w siedzibie PTPW przy Al. Racławickich 14/701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) na dzień 17 maja 2016 r. Zgodnie z §18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: godz. 17.30 – I termin oraz (w przypadku braku kworum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) godz. 18.30 – II termin. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej (Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek), w pierwszym dniu obrad XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”. W związku z upływem kadencji, w trakcie WZCz odbędą się wybory do władz Towarzystwa III kadencji (lata 2016-2020). Szczegółowy porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym, a Zarząd powiadomi o nim członków Towarzystwa przynajmniej 14 dni przed terminem WZCz. Informacja zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Towarzystwa: www.ptpw.pl

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2016, który zostanie przedstawiony WZCz do zatwierdzenia.

3. Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu ściągalności składek członkowskich, Zarząd zdecydował - na podstawie §22 pkt. 3, 4 i 9 a w związku z §15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW - o przesłaniu do członków Towarzystwa zalegających z płatnością składek członkowskich pisemnych upomnień. W imieniu Zarządu pisemne wezwania do uregulowania składek członkowskich skieruje prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, powołany uchwałą nr 28/2014 z dnia 20 grudnia 2014 r. na Pełnomocnika Zarządu ds. uregulowania zaległości w zakresie składek członkowskich.

4. Zarząd przyjął od redakcji „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” informację o uzyskaniu przez periodyk 8 pkt. na ministerialnej liście czasopism, ogłoszonej komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Redakcja poinformowała również o stanie prac nad przygotowaniem do druku tomu 8/2016 PPW.

5. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się w ramach serii wydawniczej „Prace Naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego” monografii obejmującej materiały z XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, które odbyło się w Lublinie w 2014 r. Publikacja (Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 384) dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL w formie papierowej oraz w formie ebooka.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Lublin, 20 kwietnia 2016 r. 

Komunikat z 11. posiedzenia

Komunikat
z 11. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

  

Jedenaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 17 maja 2016 roku w Pokrzywnej k. Jarnołtówka (woj. opolskie).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdania ze swej działalności: a) za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r. oraz b) sprawozdanie za okres kadencji 2012-2016, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdania w całości zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd II kadencji>sprawozdania)

2. Zarząd przyjął informację o śmierci jednego z członków nadzwyczajnych Towarzystwa – mgr. Aleksandra Młynarczuka, którą przekazała rodzina zmarłego. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 95 członków (87 członków zwyczajnych i 8 nadzwyczajnych).

3. W związku z przypadającą w kwietniu br. 80. rocznicą urodzin Księdza prof. zw. dr hab. Henryka Misztala, jednego z głównych inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 80. rocznicy urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala. Podkreślił w niej zasługi Jubilata dla rozwoju nauki prawa wyznaniowego i złożył Księdzu Profesorowi najlepsze życzenia.

4. Zarząd przyjął od redakcji „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” informację o publikacji tomu 8/2016 czasopisma. W porozumieniu z redakcją PPW, Zarząd ustalił, iż aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem PPW obowiązujące w poprzednich latach i określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Członkowie PTPW, którzy nie zalegają z płatnością składek członkowskich, bezpłatnie otrzymują egzemplarz periodyku. Odbierać go można osobiście w siedzibie PTPW, bądź u z-cy Redaktora Naczelnego prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka, bądź w trakcie sympozjów organizowanych przez lub pod egidą PTPW. Osoby, które chciałyby otrzymać swój egzemplarz drogą pocztową proszone będą o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej. Redakcja PPW ani Zarząd nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom PTPW egzemplarzy czasopisma, gdyż opłaty za ich przesyłkę stanowiłyby zbyt duże obciążenie w ogólnym budżecie Towarzystwa. Zgodnie z umową licencyjną podpisaną z Wolters Kluwer Polska, już niebawem wersje elektroniczne tekstów opublikowanych w tomie 8/2016 dostępne będą w czytelni czasopism prawniczych („LEX Czasopisma on-line”). Tom 8. zostanie również – tak jak wszystkie poprzednie tomy – wstawiony do sprzedaży w księgarni internetowej Academicon.pl (http://ksiegarnia.academicon.pl/)

5. Zarząd powierzył organizację XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2017 roku Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koordynatorem wydarzenia został prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski.

  

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Pokrzywna – Lublin, 20 maja 2016 r.

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.